CATEGORIES

NEWSLETTER


 

Sri Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam Dakshinamnaya Sri Sharada Peetam

Special Functions in June,July and August

14.6.2010 Aradhan of Jagadguru Sri Narasimha Bharathi Mahaswamiji

25.07.2010 Vyasa Puja and commencement of Chaturmasya vrata

16.08.2010,23.08.2010 and 30.08.2010 Shravana Somavara Puja

20.08.2010 Sri Varamahalakshmi Vrata

Leave a Reply