CATEGORIES

NEWSLETTER


 

Sri Mahayaga Kshetra Sri Gayatri Devasthana

  Area : Yeshvanthpura

14/10/2010 Bharatanatyam(Vidushi Shubha Dhananjay)

15/10/2010 Sri Devi Mahatmye(Hari Kathe) and Sri Mahishasura Mardini Yakshagana

16/10/2010 Bharatanatyam(Vidushi Sandhya Kiran)

17/10/2010 Bharatanatyam(Vidushi Shama)

Leave a Reply