CATEGORIES

NEWSLETTER


 

Ramotsava in Sri Rama seva mandali, Shankarapuram

15/4/2011   Bhagavata(Avadhuta Gita) at 6PM by Brahmanya Teertha

16/4/2011   Dasa Vaibhava at 7:15PM by Gururaja Karjagi and Shashidhara Kote

17/4/2011   Kavya Kuncha Nada at 7:15PM by Shatavadhani Dr.R.Ganesh, Dr. Varma

18/4/2011  Vyakhyana Vachana at 7:15PM by Bannanje Govindachar and Vidyabhushan

19/4/2011  Vyakhyana Vachana at 7:15PM by Bannanje Govindachar and Vidyabhushan

20/4/2011  Carnatic Music at 7:15PM by Abhishek Raghuram

21/4/2011  Carnatic Music at 7:15PM by Abhishek Vinoot

Leave a Reply