CATEGORIES

NEWSLETTER


 

Dhanurmasa puja and Vaikunta Ekadasi mahotsava at Lakshmi Venkateshwaraswami Devasthana Trust, Padmanabhanagar

Dhanurmasa Vishesha Puja everyday.

17/12/2010 – Vaikunta Ekadasi – Morning 3:30 – Suprabhata, Viswaroopa Darshana, Aradhana, Sahasranama, Mantrapushpa, Arati.
6:30 – Dwarapravesha and Dharma darshana

Leave a Reply