CATEGORIES

NEWSLETTER


 

Brahmotsavam at Sri Vidya Ganapathi Devasthanam, Malleshwaram

  Area : Malleshwaram
  Address : 8th Main, 17th Cross
  Pincode : 560 055

DATE                 TIME            SEVA DETAILS
19-2-2010
Friday               8.00am       Maha Abhishekham

20-2-2010      8.00am      Dhwajarohana, Tiruveedhi Utsava
Saturday          6.00pm      Kumbhavahane

21-2-2010       9.00am    Garudotsava
Sunday             6.00pm    Kalyanotsavam

22-2-2010       9.30am    Brahma Rathothsavam
Monday            6.00pm    Prakarotsava

23-2-2010       9.00am    Gajavahanotsavam
Tuesday            6.00pm    Hanumanthotsava

24-2-2010      9.00am    Garudotsava
Wednesday    6.00pm    Poornahuti,Dhwajarohana

25-2-2010     9.00am    Seshavahanothsavam
Thursday       6.00pm    Sapthavahanotsava

Leave a Reply