CATEGORIES

NEWSLETTER


 

Bhagavata Hrudayam and Dasaslokhi of Sri Adi Sankara in Tamil by Acharya Sri Nochur Venkatraman

03-Mar-2014 To 09-Mar-2014

Sri Sringeri Shankara Mutt, Shankarapuram, Bangalore

Contact: 09448488831, 09845043835,

Bhagavata Hrudayam (Ekadasha Skandham);

Tamil

06.30PM to 08.15PM
04-Mar-2014 To 09-Mar-2014

Sri Sringeri Shankara Mutt, Shankarapuram, Bangalore

Contact: 09448488831, 09845043835,

Dasaslokhi of Sri Adi Sankara;

Tamil

07.00AM to 08.30AM

Leave a Reply